Firma telekomunikacyjna a aspekt zarządzania zasobami ludzkimi

2019-01-24

Firma telekomunikacyjna musi prawidłowo zarządzać zasobami ludzkimi!


Zarządzanie jest to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich osiągania w organizacjach podległych zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycyjności nimi. Jest to działanie polegające na dyspozycji, decyzji i nadzorze zarówno w sprawach dotyczących podstawowych zadań organizacji, jak i w odniesieniu do wszystkich zagadnień w niej występujących w odniesieniu do firma telekomunikacyjna http://www.spikon.pl/spikon/. Jednak, aby osiągnąć cele kierownicy w procesie zarządzania korzystają nie tylko z pracy ludzi, czyli zasobów, lecz także ze wszystkich innych dostępnych zasobów organizacji: materialnych, energetycznych, pieniężnych, wyposażenia, informacji i innych. Firma telekomunikacyjna wskazuje, że podmiotem zarządzania jest zawsze osoba lub grupa osób pełniąca faktycznie rolę kierowniczą, a więc przywódczą w stosunku do określonego zespołu. 


Na uwagę zasługuje również szkolenie określane jest jako pewne zróżnicowane działania oraz formy doskonalenia danych umiejętności bądź poszerzania wiedzy. Jest tu również mowa o podnoszeniu odpowiednich kwalifikacji w pewnych obszarach. Jednak najczęściej chodzi o swoiste rozwijanie umiejętności u osób dorosłych. W szczególności o doskonalenie kompetencji, które są związane z wykonywaną pracą i umożliwiających podjęcie zupełnie nowego zajęcia. W zapisach branżowych możemy również znaleźć informację, iż takie szkolenia są odpowiednią częścią tak zwanego systemu wsparcia rozwoju zawodowego osób dorosłych poprzez tworzenie licznych, a zarazem praktycznych programów wzmacniających takie zdolności ustawicznego uczenia się, jak i również adaptacji w pewnych sytuacjach problemowych czy opanowania stresu bądź zarządzania sobą w czasie. W pracy tej ukazano, że jest to swoista forma aktywności zaprojektowana w pewnym celu wzbogacenia takiej wiedzy, a zarazem umiejętności bądź zdolności uczestników czy dla zmiany takich postaw oraz zachowań społecznych w określonym kierunku. Należy zadać pewne pytania. Na przykład czy szkolenia przynoszą wymierne efekty? Kolejnym bardzo istotnym zapytaniem jest czy taki pracodawca może coś zyskać dzięki swoistemu inwestowaniu w tak zwane ustawiczne dokształcanie swoich pracowników? Należy mieć więc na uwadze, że doskonale znane w dzisiejszych czasach szkolenie pracowników stało się jedną z fundamentalnych długofalowych inwestycji poszczególnej firmy. Faktem jednak jest, że nie zawsze ukazywane efekty można dość łatwo zmierzyć. Pracownicy powinni mieć na uwadze, iż z perspektywy pracodawcy w szczególności chodzi o wiedzę, która to realnie przełoży się zatem na funkcjonowanie jego firmy. Co za tym idzie poprawi się jej wydolność, jak i również będzie prowadzić do swoistych innowacji i maksymalizowania efektywności dostępnych zasobów, jeżeli zostaje przedstawiana firma telekomunikacyjna.


Powszechnie wiadomo, że należy również podkreślić, iż szkolenie to nie jest jednak zbiorem gotowych rozwiązań. Dotyczy to jednak stworzenia warunków do tak zwanego samodzielnego poszukiwania licznych sposobów oraz narzędzi czy skutecznych strategii działania w dostępnym środowisku oddziaływania grupowego połączonego z efektywnym wykorzystaniu swoistego potencjału twórczego danego uczestnika ukierunkowanego na firma telekomunikacyjna.


Określony wzrost konkurencji międzynarodowej przede wszystkim ze strony krajów azjatyckich, które zatem uzyskały swoistą przewagę nad krajami zachodnimi. Faktem jest, że firmy zachodnie zostały jednak zmuszone do zmiany podejścia do swoich pracowników, jak i również do traktowania ich jako interesujący nas kapitał. To właśnie w niego należy inwestować podobnie jak w coraz to nowocześniejszą technologię bądź marketing. Bardzo ważną kwestią jest, że wzrost poziomu wykształcenia pracowników zmusił wielu pracodawców do przyznawania im coraz to większej samodzielności oraz odpowiedzialności. Poza tym wraz ze wzrostem wykształcenia rosną również oczekiwania oraz troska pracowników o rozwój własnej kariery zawodowej ukierunkowanej na firmę telekomunikacyjną. Na uwagę zasługuje również postęp techniczny. Jest tu mowa w szczególności o dziedzinie komunikacji i techniki. Co za tym idzie dzięki zupełnie nowej technice również zwiększyła się owa autonomia pracowników w stosunku do przełożonych. Mowa jest tu o fakcie, że poszczególni pracownicy mają możliwość pracowania przy komputerze w zaciszu własnego domu. Rozwój zasobów ludzkich ukazuje również, że wielostronny rozwój organizacji wymaga nowych wzorców kierowania ludźmi i zmiany ról przełożonych. Miejsce biurokratycznego nadzorcy musi zająć kierownik – lider, którego cechują entuzjazm oraz zaangażowanie i który sam obdarzony jest zaufaniem pracowników. 


Transformacja systemu gospodarki sprawiła, iż słuszne dążenia do ekonomizacji działań oraz podniesienia sprawności i jakości pracy nie realizowały się jednak równolegle z aktywizacją poszczególnych zasobów pracy w kreowaniu sukcesu przedsiębiorstw czy podnoszeniu ich zdolności konkurencyjnej. Wskazuje się, że owa transformacja koncentrowała się na ekonomicznych bądź organizacyjno-technicznych aspektach dostosowań do określonych warunków działania na obszarze gospodarki rynkowej ukierunkowanej na firma telekomunikacyjna. Co za tym idzie została ona słusznie uznana za tak zwaną transformację mechaniczną, gdyż jej podstawą stały się poszczególne strategie kosztowe, jak i również inwestycyjne oraz innowacyjne. Przedstawia się również, że czynnik ludzki został jednak zepchnięty na dalszy plan oraz traktowany w kategoriach kosztów czy kłopotów. Faktem jest, że wielu menedżerom pracownicy nie kojarzyli się jednak z majątkiem czy kapitałem intelektualnym. Była tu jedynie mowa o wydatkach, kosztach, placach, przerostach personalnych. Należy również ukazać, że deklarowali, iż pragną oferować swoim pracownikom warunki do rozwoju ich tak zwanych twórczych możliwości. Jednak przyjęli założenie, iż naczelnym celem przedsiębiorstwa jest taka maksymalizacja zysku. Uważali również, że należy angażować swoich pracowników do wykonania pewnych zadań, a następnie będą mogli być zbędni oraz zredukowani. W dzisiejszych czasach wiele się mówi o pewnej potrzebie powiązania racjonalnego gospodarowania pewnymi zasobami ludzkimi ze strategią biznesu. Należy mieć jednak na uwadze, że w praktyce jest to jednak powszechnie ignorowane, jeżeli wskazujemy na firma telekomunikacyjna.


Podejście do zarządzania opisywanymi zasobami ludzkimi powinno mieć zatem charakter strategiczny oraz być rozumiane jako strategiczna koncepcja odpowiadająca jednocześnie na pytanie, jak zoptymalizować taki udział czynnika ludzkiego oraz wnoszonego przezeń wkładu pracy w taką realizację perspektywistycznych zamierzeń firmy - zgodnie z misją oraz celami, jak i również z korzyścią dla ludzi, którzy to będą pracować na jej osiągany sukces. Stwierdza się, że powinno właściwie ukierunkować działania w swoistej sferze personalnej w ścisłym powiązaniu z strategią przedsiębiorstwa. Przedstawia się również, że powinno wynikać z jej założeń oraz wspierać skutecznie taką implementację. Obejmuje ono decyzje, które bez wątpienia mają bardzo istotne znaczenie dla polityki zatrudnienia oraz rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie i wartości odnoszące się do ludzi, które bez wątpienia tworzą wizerunek oraz reputację firmy. Jest tu mowa o tych, które wpływają jednak na wzajemne relacje pomiędzy kierownictwem, a jego pracownikami, jak i rozwój oraz awansowanie kadry. Skutkuje to tym, że ma swój wyraz w intencji kierownictwa co do pewnego sposobu, w jaki zatem należy kierować zatrudnionymi pracownikami oraz tworzyć warunki skutecznego ich uczestnictwa przede wszystkim w życiu organizacji i kształtowania potrzebnych firmie telekomunikacyjnej kompetencji. 


W związku z takim rozwojem zasobów ludzkich przedstawia się, że proces zarządzania kładzie dość silny nacisk na swoiste stworzenie zintegrowanego mechanizmu łączącego jednocześnie owe problemy i cele ludzi z danymi zadaniami organizacji. Skutkującego osiągnięciem sukcesu w danym przedsiębiorstwie. Ich cele są następujące: zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa oraz stanowiące element procesu kierowania organizacją; pozyskanie oraz zatrzymanie w firmie wykwalifikowanych, a co za tym idzie zaangażowanych bądź dobrze umotywowanych pracowników; podnoszenie oraz rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi; stworzenie klimatu umożliwiającego utrzymywanie produktywnych oraz harmonijnych relacji pomiędzy kadrą kierowniczą, a pracownikami; zapewnienie, aby pracowników ceniono oraz nagradzano za ich pracę czy osiągnięcia; uwzględnianie różnic w potrzebach poszczególnych osób i grup pracowników i stylu pracy oraz aspiracji; zapewnienie wszystkim takich samych szans; przyjęcie etycznych zasad zarządzania pracownikami czy utrzymywanie oraz polepszanie fizycznej oraz umysłowej kondycji pracowników w firmie telekomunikacyjnej. 

@ Copyright 2018