Funkcje finansów a kredyt pod zastaw nieruchomości

2019-02-06

Kredyt pod zastaw nieruchomości! Co należy wiedzieć o finansach publicznych


Funkcje finansów publicznych to zadania, jakie stawia się przed nimi w kształtowaniu stosunków społecznych. Takich zadań jest kilka. Problem leży w tym, ażeby osiągać je w działaniu harmonijnym, nie zaś poprzez kolizje w strukturze zadań. Dlatego też podział funkcji, jaki najczęściej jest dokonywany w nauce na funkcje polityczne oraz ekonomiczne finansów publicznych, jest pozorny. Istota rzeczy spoczywa bowiem w hierarchii celów, jakie pragniemy osiągnąć poprzez gromadzenie oraz wydatkowanie publicznych środków pieniężnych. Jeśli więc państwo potrzebuje zgromadzić środki pieniężne, aby przeznaczyć je na wydatki publiczne, to trudno jest przyjąć, że działania państwa związane z gromadzeniem środków realizują jedynie funkcję ekonomiczną finansów publicznych. Niekiedy funkcję tę określa się też mianem funkcji alokacyjnej. Nie chodzi bowiem tylko o to. aby takie środki gromadzić, ale także o to. aby sięgać po nie tam. skąd można je czerpać bez uszczerbku dla źródła dochodów lub dla sytuacji podmiotu dysponującego tymi dochodami. Bardzo często celem jest bowiem nie tylko zgromadzenie tych środków, lecz podjęcie interwencji państwa mającej doprowadzić do podjęcia wyznaczonego przez państwo zachowania lub jego zmiany przez podmiot obarczony ciężarem publicznych świadczeń pieniężnych, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum .


Przedstawione funkcje finansów publicznych mają charakter służebny w stosunku do zadań władzy publicznej w wykonywaniu jej powinności wobec społeczeństwa oraz gospodarki. Wszystkie przedstawiane funkcje są jednakowo ważne. W związku z czym należy oczekiwać ich równoczesnego działania. Jest to bardzo istotne, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości. Prawne podstawy finansów publicznych są w Polsce bardzo rozproszone. Najważniejsze regulacje znajdują się w rozdziale X Konstytucji RP, zatytułowanym „Finanse publiczne”. Istota tych konstytucyjnych zapisów sprowadza się do tego, aby podstawowe decyzje dotyczące finansów publicznych, takie jak gromadzenie oraz wydawanie środków finansowych, nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Skarbu Państwa (oraz Narodowego Banku Polskiego i państwowych osób prawnych), ustanawianie monopolu, zaciąganie przez państwo pożyczek lub udzielanie gwarancji, a także poręczeń finansowych, mogły być podejmowane tylko w drodze ustawy. Konstytucja wytycza jedynie podstawowe zasady uchwalania oraz wykonywania budżetu państwa, ale ogranicza inicjatywę ustawodawczą w zakresie ustawy budżetowej, przy pisując ją tylko rządowi. Konstytucja odbiera prezydentowi prawo weta w stosunku do ustawy budżetowej czy ustawy o prowizorium budżetowym - są to jedyne przypadki, w których prezydent nie ma prawa weta (art. 224). Jest to ważne, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości.


Zakłady budżetowe, z jednej strony, odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, z drugiej zaś pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z tym zastrzeżeniem, iż zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedimkową oraz może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności (ograniczenie to nie dotyczy jednak dotacji celowych na inwestycje). Do przychodów własnych zakładów budżetowych nie zalicza się dochodów z najmu, dzierżawy oraz innych podobnych umów dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa bądź majątku jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy. Miejmy to na uwadze podejmując decyzję o kredyt pod zastaw nieruchomości. Do przychodów własnych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu oraz dzierżawy ani z innych podobnych umów dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Gospodarstwa pomocnicze prowadzą swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych. Formę organizacyjną gospodarstw pomocniczych mają na przykład służby porządkowe w ministerstwach oraz urzędach centralnych, ekipy remontowe, sprzątające czy ochrona gmachów. Fundusze celowe mogą być powoływane tylko ustawą. Dzielą się na państwowe oraz samorządowe. Fundusz celowy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację zadań wyodrębnionych z budżetu państwa, jest państwowym funduszem celowym. Fundusze jednostek samorządu terytorialnego, które realizują zadania wyodrębnione z budżetu gminy, powiatu albo województwa, są odpowiednio gminnymi, powiatowymi albo wojewódzkimi funduszami celowymi, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości.


Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, który w powołującej go ustawie jest określony jako fundusz celowy oraz którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy. Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane w zasadzie tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich. Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile tak stanowi ustawa tworząca fundusz. Spośród tych czterech organizacyjnych form jednostek sektora finansów publicznych największe znaczenie mają jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe, które odnoszą się do kredyt pod zastaw nieruchomości. Te pierwsze są podstawową formą organizacyjną sektora finansów publicznych. W Polsce jest ich kilkanaście i gospodarują one dochodami przewyższającymi 80% całości dochodów budżetu państwa (znaczną część ich dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa), a ich wydatki przekraczają 2/3 wydatków budżetu państwa. Należą do nich cztery fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi (FUS, Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny) oraz cztery o charakterze socjalnym (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Kombatantów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz fundusze: Nauki i Technologii Polskiej, Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, Rozwoju Kultury Fizycznej. Promocji Kultury, Reprywatyzacji, Restrukturyzacji Przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Wsparcia Policji, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Pomocy Postpenitencjarnej, Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz Modernizacji Sił Zbrojnych. Na uwagę zasługują też dwie inne formy organizacyjno-prawne, mianowicie zakłady budżetowe i środki specjalne. Finansowanie działalności jednostek sektora finansów publicznych odbywa się ze środków trzymanych od dysponenta wyższego stopnia. Środki te wpływają na rachunek należący to jednostki publicznej, z którego są podejmowane na finansowanie zadań przewidzianych planem wydatków danego roku budżetowego oraz ujmowane według określonych podziałek klasyfikacji budżetowej. Wykonanie budżetu przebiega według zasady kasowej, to znaczy wydatkiem budżetowym jest każda kwota pobrana z rachunku bieżącego jednostki budżetowej niezależnie od jej przeznaczenia, z wyjątkiem środków przekazywanych dysponentom niższego stopnia na realizację ich planowych zadań. Dochodem jest każda wpłata na rachunek bieżący jednostki budżetowej, z wyjątkiem zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym oraz zwrotów niewykorzystanych środków przekazanych wcześniej dysponentom niższego szczebla, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości.


Współcześnie zasady gospodarki finansowej mają przede wszystkim charakter normatywny, co nie przeczy znaczeniu pewnych zasad wykształconych w praktyce działania organów administracji publicznej. Występuje również zmiana przedmiotowa oraz podmiotowa zasad gospodarki finansowej. Tak więc miejsce tradycyjnych zasad budżetowych zajmują natomiast zasady ogólne finansów publicznych lub zasady ogólne sektora finansów publicznych, w szczególności zasady gospodarowania środkami publicznymi (zob. art. 42-49 u.f.p.). Zaczyna się proces wykształcania się odrębnych zasad gospodarki finansowej podmiotów publicznych chociaż należą one do sektora finansów publicznych i podlegają przez to zasadom ogólnym tego sektora, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw nieruchomości. Zasady gospodarki finansowej wyłoniły się z postulatów nauki pod adresem praktyki (ustawodawcy i organów oraz sadów stosujących prawo), dotyczących zarówno gromadzenia dochodów publicznych (tzw. zasady podatkowe), jak i ich planowania, kontroli oraz wydatkowania (tak zwane zasady budżetowe). Postulaty te były utrwalane zarówno wtedy, gdy akceptował je ustawodawca, w prowadzając je do prawa obowiązującego, jak też wtedy, gdy znajdowały zastosowanie w orzecznictwie organów administracji publicznej i sądów.

@ Copyright 2018